วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 7

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

      หน่วยการเรียนที่   7 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

            1.  แหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            2.  การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

            3.  คำแนะนำในการใช้  Google

            4.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)

           5.  กระดาษข่าวอิเล็กทรอนิกส์  (Web forum)

           6.  ห้องสมุด  แหล่งข้อมูลความรู้

           7.  Digital Library  ห้องสมุดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

           8.  แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่  7

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้

 

            1.  สามารถอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

            2.  รู้วิธีการใช้งาน Google ผ่านเครือข่ายอิเทอร์เน็ต

            3.  สามารถอธิบายการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้

            4.  สามารถใช้งานห้องสมุดบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

            5.  ทราบถึงแหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

      ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

 

            1.  การบรรยายประกอบสื่อ

            2.  การอภิปราย

            3.  การตอบคำถาม

           4.  การทำแบบฝึกหัด

           5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

      วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้  มีดังนี้

 

            1.  การสังเกตความสนใจ

            2.  การซักถามความเข้าใจ

            3.  การศึกษาค้นคว้า

            4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

            5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

            6.  การสอบกลางภาคเรียน

            7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น