วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 7

 

         1.  จงอธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ว่ามีกี่ประเภท

          2.  อินทราเน็ต (Intranet) หมายความว่าอย่างไร

          3.  จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          4.  จงอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ google พอสังเขป

          5.  Digital library หมายความว่าอย่างไร

          6.  จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ประเภทของการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น