วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

            เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ที่ติดตั้งอยู่ทั่วโลกเชื่อมโยงกันจำนวนมาก  เครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องมีข้อมูลข่าวสารบางอย่างบางประเภทบรรจุอยู่  เช่น  ถ้าเป็นเครื่องแม่ข่ายของบริษัทผลิตรถยนต์  ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นต่างๆ ของบริษัทนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการต่างๆ  จากบริษัท  และอาจมีข้อมูลประเภทความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของยานยนต์  เทคโนโลยีใหม่ๆ  เกี่ยวกับยานยนต์  มลพิษจากไอเสียของรถยนต์และวิธีบำบัดป้องกัน  วิธีการขับรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น  หากเป็นเครื่องแม่ข่ายของบริษัทของบริษัทท่องเที่ยว  ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง  ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าประเทศต่างๆ  เพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษา  ของประเทศนั้นๆ  เป็นต้น  ปัจจุบันนี้  ข้อมูลต่างๆ  เหล่านี้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร  ที่มีการเชื่องโยงกันภายใต้มาตรฐาน   World Wide Web (หรือ  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  http  Hypertext  Transfer  Protocol)  เราเรียกแหล่งข้อมูล  แต่ละแห่งเหล่านี้  ว่า  เป็น เว็บไซต์  (Web Site)  ซึ่งแปลว่าแหล่งข้อมูลในระบบ  World Wide Web  นั่นเอง

ประเทศไทยเราก็ได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นเป็นจำนวนมาก   ทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชน  ในที่นี้จะได้กล่าวถึงเว็บไซต์ที่คิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยจะแยกกล่าวเป็นแต่ละประเภทของข้อมูลหลักในเว็บไซต์นั้นๆ

· เว็บไซต์ประเภท Portal หรือ Gateway หรือชุมทาง

             ที่กล่าวถึงเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นประเภทแรก  เพราะเป็นประเภทที่มีประโยชน์มาก  เวลาที่เราไม่แน่ใจว่าจะหาข้อมูลประเภทที่ต้องการได้จากแหล่งใด  หากเราเข้าไปที่เว็บไซต์ประเภทนี้ จะพบว่าในเว็บไซต์ได้ทำจุดเชื่อโยงไปยังเว็บไซต์อื่น  โดยจัดแบ่งเป็นประเภทไว้  ทำให้เราสามารถหาแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น  คล้ายกับการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนั่นเอง  เว็บไซต์ชุมทางที่สำคัญในประเทศไทย  คือ http://www.nectec.or.th จัดทำโดย

                          clip_image002

ภาพแสดง  เว็บไซต์ของ  SchoolNet

 

           ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นเว็บไซต์แห่งแรกของประเทศไทย  และเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดทำเว็บไซต์ แม้ว่าในปัจจุบันนี้  เว็บไซต์แห่งนี้จะมีข้อมูลมากเกินไป  และการจัดระบบข้อมูลเริ่มจะไม่รองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ทำให้การค้นหายากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  เราก็ยังถือได้ว่า  เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์ชุมทางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยที่ดี

 

· เว็บไซต์ประเภทของการศึกษา

 

             เว็บไซต์การศึกษาในประเทศไทย  มีจำนวนมากทั้งของสถานบันอุดมศึกษา  และของโรงเรียนต่างๆ  เว็บไซต์ที่อาจถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ชุมทางประเภทการศึกษา   ได้แก่

 

            1.  เว็บไซต์โครงการ   SchoolInet  @  1509  (http://www.school.net.th)  เป็นเว็บไซต์ชุมทางสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ  ที่เป็นสมาชิกโครงการ  SchoolINet  และที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

 

            2. เว็บไซต์ LearnOnline  (http://www.learn.in.th)  ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  (Thailand  Graduate I nstitute  of  Science  and  Technology  TGIST)   เป็นเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในทุกระดับการศึกษา  และมีทำเนียบเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น  ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

 

                       clip_image004

ภาพแสดงว็บไซต์ของ SchoolNet

 

· เว็บไซต์ประเภทศิลปวัฒนธรรม

           เว็บไซต์วัฒนธรรมไทย  http://www.culture.go.th  ของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดว่าเป็นเว็บไซต์หลักในเว็บไซต์ประเภทนี้ นอกจากนี้ ข้อมูล  ด้านศิลปวัฒนธรรม  มักจะมีปรากฏอยู่บ้างตามเว็บไซต์ของสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ  และของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว

 

                      clip_image006

ภาพแสดง  ว็บไซต์วัฒนธรรมไทย

· เว็บไซต์ประเภทท้องถิ่น

              เว็บไซต์ประเภทนี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  เว็บไซต์ชุมทางของประเภทนี้  ได้แก่ http://www.thaitambon.com  ซึ่งเป็นที่รวบรวมเว็บไซต์ของตำบลต่างๆ  ทั่วประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จังหวัดใหญ่ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะมีเว็บไซต์ของจังหวัด และสถานบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับโรงเรียน  ก็มักจะบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นไว้ในเว็บไซต์ของสถานบันด้วย

 

                        clip_image008

ภาพแสดง  เวบไซตืไทยตำบลดอทคอม

 

· เว็บไซต์ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            เว็บไซต์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (http://www.nstda.or.th)   เป็นเว็บไซต์หลักสำหรับสารสนเทศ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเชื่อมโยง  ไปยังเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น   เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งสาม ได้แก่ http://www.nectec.or.th http://www.mtec.or.th   http://www.biotec.or.th  และ  เว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

clip_image010

ภาพแสดง  เว็บไซต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

· เว็บไซต์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

            พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e - Commerce)  หมายถึง  การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขณะนี้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก  ทั้งการค้าปลีกหรือค้าส่ง  การซื้อขายสินค้าหรือบริการ  ในยุคโลกาภิวัตน์นี้  ทำให้ประเทศไทยสามารถค้าขาขายกับต่างประเทศได้ถึงในระดับผู้ค้าปลีก ทั้งนี้เราต้องพยายามเพิ่มขีดความสามารถ  ในการแข่งขันทางการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยจะต้องเรียนให้รู้และทำให้เป็น เว็บไซต์ http://www.ecommerce.or.th  ของศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นับว่าเป็นเว็บไซต์ทางการที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นับว่าเป็นเว็บไซต์ทางการที่มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถหาดูได้จากเว็บไซต์บางแห่งของภาครัฐและภาคเอกชน  เช่น  http://www.moc .go.th  ของกระทรวงพาณิชย์ และ http://www.depthai.go.th ของกรมส่งเสริมการส่งออกส่วน  http://www.thaitrad epoint.com  เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีโอกาสเข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย

                           clip_image012

ภาพแสดง  เว็บไซต์เกี่ยวกับ  e - Commerce

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น